تفاهم نامه های بین المللی

تعاملات بین المللی انجام شده دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه های سایر کشورهای جهان

ردیف عنوان همکاری/تفاهم نامه نام دانشگاه نام کشورهای طرف قرارداد
1 تفاهم نامه همکاری علمی تورین ایتالیا
2 تفاهم نامه همکاری علمی لیون فرانسه
3 تفاهم نامه همکاری علمی پاریس 13 فرانسه
4 تفاهم نامه همکاری علمی غالب افغانستان
5 تفاهم نامه همکاری علمی لغمان افغانستان
6 تفاهم نامه همکاری علمی سید جمالادین اسد آبادی افغانستان
7 تفاهم نامه همکاری علمی تیشک کردستان عراق
8 تفاهم نامه همکاری علمی صلاح الدین کردستان عراق