کارشناس فناوری و اطلاعات

 

جناب آقای محسن بهروزی خواه

شماره تماس: ۴۴۰۱۲۹۷۷-۰۵۱

ایمیل: Behrouzikhah.mohsen@gmail.com