به همت کانون انتظار برگزار می گردد:

اردوی زیارتی و سیاحتی قم و جمکران

ویژه خواهران قم اولی
☘️ثبت نام محدود و حضوری می باشد
☘️اولویت با افرادی می باشد که زودتر ثبت نام کنند