حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان برگزار می کند:

 

دوره حفظ قرآن کریم

ویژه خواهران