کانون جهاد تبیین برای اولین بار فیلم سینمایی در داخل غرفه های نهاد  برگزار میکند :

قابل ذکر است که تمامی بلیط ها به صورت رایگان و در محل عرضه میشود.