ضیافت اندیشه استادان با موضوع اخلاق حرفه ای در تدریس با حضور دکتر بهروز مهرام استاد تمام گروه مطالعات و برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی ویژه اساتید دانشگاه حکیم سبزواری در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه برگزار می گردد.

زمان: پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳