اختتامیه حوزه علوم اسلامی در تاریخ چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خارج از سبزوار در روستای گودآسیا برگزار گردید.