به همت کانون انتظار اردوی سه روزه زیارتی، سیاحتی و آموزشی قم و جمکران ویژه دانشجویان دختر قم اولی برگزار گردید