گزارش تصویری از رهیافت حل مسئله

به همت کانون جهاد تبیین با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری کلاس های رهیافت حل مسئله برگزار میکند:

قابل ذکر است که تمامی هزینه های کلاس ها و استاد رو بسیج دانشجویی دانشگاه تقبل کرده است و شرکت برای عموم رایگان است.

امیر المؤمنین على بن ابیطالب علیه السّلام:

زکوه العلم نشره
زکات دانش،نشر آن است.

.