به همت کانون انتظار و همکاری انجمن خیریه دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری و کانون انتظار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جشن نیمه شعبان با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار گردید.