رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع

دکتر جعفر یزدی مقدم

مدیر گروه رشته مهندسی صنایع

C.V.Yazdimoghaddam.3

05144012867

پست الکترونیکی: j.yazdimoghaddam@gmail.com