مسئول گروه فناور برق

مجید حسینادکتر مجید حسینا

دکتری مهندسی برق

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5223

پست الکترونیک :@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی