در پژوهش بین دانشگاهی و بین المللی پردیس فناوری های نوین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، دانشگاه شیراز، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده مهندسی آمریتا هندوستان و دانشگاه فدرال نیجریه صورت گرفت:

 تاثیر عملیات حرارتی روی ارتقای کیفیت اتصلات غیرمتجانس ورق های آلیاژ آلومینیوم تولید شده به روش جوشکاری اصطکاکی پرچی (MFSC)

پژوهش مشترک دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیئت علمی گروه علوم مهندسی پردیس فناوری های نوین و محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، دانشگاه شیراز، دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده مهندسی آمریتا هندوستان و دانشگاه فدرال نیجریه منجر به چاپ مقاله ای در مجله معتبر Journal of Materials Science and Engineering A ‘ گردید.

دکتر عزت پور در گفتگو با روابط عمومی پردیس درباره این طرح پژوهشی گفت: در این پژوهش تاثیر عملیات حرارتی روی ارتقای کیفیت اتصلات غیرمتجانس ورق های آلیاژ آلومینیوم تولید شده به روش جوشکاری اصطکاکی پرچی (MFSC) مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته عضو هیات علمی پردیس فناوری های نوین، در این پژوهش برای نخستین بار ارتباط واقعی ریزساختار و خواص مکانیکی در اتصالات تولید شده به روش MFSC و تاثیر قابل توجه عملیات حرارتی بر کیفیت این اتصلات مورد بررسی قرار گرفته است. از ویژگی های این پژوهش دستیابی به خواص مکانیکی قابل توجه در اتصال غیرمتجانس ورق های نازک آلیاژهای آلومینیوم Al6061 و Al2024 می باشد.

دکتر عزت پور خاطرنشان کرد: این اتصلات در صنایع حمل و نقل و هوافضا کاربرد گسترده ای دارند و نتایج تحقیق حاضر کمک شایانی در توسعه اتصلات با کیفیت ورق های آلومینیم پرکاربرد خواهد کرد.

ماحصل این پژوهش، پذیرش و چاپ مقاله با عنوان ذیل در ژورنال معتبر Journal of Materials Science and Engineering A (Q1) با ضریب تاثیر 4.652 که جزء ۱۰ درصد مجلات حوزه مهندسی مواد و متالورژی است، می باشد.

Modified friction stir clinching of 2024-T3 to 6061-T6 aluminium alloy: Effect of dwell time and precipitation-hardening heat treatment

لینک دریافت مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921509320308091