به همت اعضای انجمن علمی و اساتید مهندسی پلیمر جلسه معرفی رشته و آینده تحصیلی برگزار شد.

در این نشست با حضور پروفسور فرزی و دکتر شنوایی و دکتر اسمعیلی( در بستر مجازی) به مناسبت ورود دانشجویان نوورود ضمن خیر مقدم به دانشجویان توضیحات تکمیلی و آینده کاری رشته مهندسی پلیمر ارائه شد.