ریاست مرکز

رياست مرکز:  دکتر مهدی زارعی

مشاهده رزومه

مشاهده رزومه لاتين


روسای مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه حکيم سبزواري از آغاز تاسيس تا کنون: 

  1. دکتر محمد اجزا شکوهی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا (انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد).
  2. دکتر محمد علی زنگنه اسدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  3. دکتر علی اکبر عنابستانی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا (انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد).
  4. دکتر ابوالقاسم امیراحمدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  5. دکتر علیرضا انتظاری – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  6. دکتر محمد علی زنگنه اسدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  7. دکتر ابوالقاسم امیراحمدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  8. دکتر حسین قدرتی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی.
  9. دکتر سید هادی حسینی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری و روستایی.
  10. دکتر مهدی زارعی- عضو هیات علمی گروه جغرافیا