علوم شناختی و مطالعات سالمندی

اعضای هسته میان‌رشته‌ای علوم شناختی و مطالعات سالمندی


دکتر حسن فاضلی‌نژاد

      مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری بیوشیمی از دانشگاه تهران
     ۰۵۱-۴۴۰۱۳۳۸۴۸
     صفحه شخصی
      ha.fazelinezhad@hsu.ac.ir
    0000-0002-6615-2651
      H-index:13

دکتر شفیعه قدرتی

      مرتبه علمی: استادیار
   دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران
     ۰۵۱-۴۴۰۱۳۶۵۲
     صفحه شخصی
      s.ghodrati@hsu.ac.ir
     0000-0003-4772-8907
      H-index: 3

دکتر حسین قدرتی

       مرتبه علمی: دانشیار
    دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه شیراز
      ۵۱-۴۴۰۱۳۶۵۳
      صفحه شخصی
      h.ghodrati@hsu.ac.ir
       0000-0002-6758-0789
       H-index: 6

دکتر حسین شاره

      مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
     ۰۵۱-۴۴۰۱۳۶۳۸
     صفحه شخصی
      h.shareeh@hsu.ac.ir
    0000-0002-0102-2290
      H-index: 19

دکتر رسول زیدآبادی

      مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری رفتار حرکتی
     ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۶۱
     صفحه شخصی
      r_zeidabadi@hsu.ac.ir
      0000-0001-9132-2475
      H-index: 5

دکتر محمدرضا شهابی کاسب

      مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری رفتار حرکتی
     ۰۵۱-۴۴۰۱۲۷۶۲
     صفحه شخصی
      mr.shahaby@hsu.ac.ir
     0000-0001-5985-8886
      H-index: 4

دکتر مجید مومنی مقدم

      مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
     ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۸۶
     صفحه شخصی
      m.momeni@hsu.ac.ir
     0000-0001-8372-1310
      H-index: 11

دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

       مرتبه علمی: استادیار
   دکتری زیست‌شناسی از دانشگاه نیوکاسل آپون تاین
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۵۸۰
      صفحه شخصی
       vaezi@hsu.ac.ir
      0000-0001-6378-8331
      H-index: 7

دکتر علیرضا کیخسروی

       مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری زیست‌شناسی گرایش سیستماتیک جانوری از دانشگاه رگنسبورگ آلمان
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۵۸۳
      صفحه شخصی
       a.keikhosravi@hsu.ac.ir
      0000-0003-2165-9712
      H-index: 9