شورای پژوهشی

بر اساس ماده 8 اساسنامه مرکز ترکیب شورای پژوهشی به قرار زیر است:
1- رییس مرکز (رییس شورا)
2- معاون پژوهشی مرکز (نتیب رییس و دبیر شورا)
3- مدیران گروههای پژوهشی مرکز
4- دو تا پنج تن از اعضای هیات علمی
تبصره 1: حداقل دو تن از اعضای مذکور در بند 4 باید از میان پژوهشگران و صاحب نظران خارج از مرکز با معرفی رییس مرکز و تایید معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شوند.
تبصره 2 : اعضای مذکور در بندهای 2،3،4 با حکم رییس مرکز منصوب می شوند.
تبصره 3: اعضای مذکور در بند 4 برای مدت چهار سال منصوب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

بر اساس ماده 10 اساسنامه وظایف و اختیارات شورای پژوهشی عبارتند از :
1- تصویب آیین نامه داخلی شورا.
2- تعیین خط مشی و برنامه های علمی و پژوهشی مرکز در چهارچوب سیاست ها و مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
3- تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی گروههای پژوهشی مرکز.
4- بررسی و تصویب طرح های پژوهشی مرکز و نظارت بر کیفیت و حسن اجرای آنها.
5-بررسی و نظارت بر پیشرفت طرح های پژوهشی طبق برنامه زمانبندی مصوب و در صورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها.
6- تعیین داور یا هیات داوران طرح های پژوهشی خاتمه یافته که از سوی معاون پژوهشی مرکز معرفی می شوند.
7- ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز.
8- تایید پیشنهاد تاسیس و انحلال گروههای پژوهشی به منظور ارسال به معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تایید و طی مراحل قانونی آنها.
9- برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر موسسات و مراکز آموزشی – پژوهشی کشور برابر ضوابط و مقررات مربوط.
10- بررسی و تصویب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، همایش ها و بازدیدهای علمی.
11-تصویت آیین نامه های سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
12-بررسی و پیشنهادهای تجهیزاتی، انتشاراتی، علمی و اطلاعاتی مرکز.
13- بررسی و تصويب سفرهای علمی، بورس های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
14- تصویب آیین نامه های تأليف و ترجمه کتاب و مقاله و نحوه انتشار نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز.
15- بررسی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هيأت علمی مرکز و اظهار نظر نسبت به آنها.
16- انجام سایر اموری که در چهارچوب ضوابط و مقررات از سوی هيأت امنا، شورای دانشگاه و شورای پژوهش و فناوري دانشگاه به شورا محول می شود.

در حال حاضر اعضای شورا عبارتند از:


   دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

   آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی
     صفحه شخصی
     Ma.zanganehasadi@hsu.ac.ir
      0000-0003-2027-4853
     H-index: 7

   دکتر علیرضا حمیدیان

   جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری و روستایی
      صفحه شخصی
     Alireza.hamidian1337@yahoo.com

    دکتر سید هادی حسینی

   جغرافیا – برنامه‌ریزی شهری و روستایی
     صفحه شخصی
      sh.hosseini@hsu.ac.ir
      0000-0002-1239-388X  
     H-index: 6

     دکتر مهدی زارعی

   جغرافیا و علوم محیطی
     صفحه شخصی
      m.zarei@hsu.ac.ir
      0000-0002-9672-0066
      H-index: 7

      دکتر مهدی بروغنی

   جغرافیا و علوم محیطی
     صفحه شخصی
       m.boroughani@hsu.ac.ir
       0000-0003-4867-3469
       H-index: 8

  دکتر حسین قدرتی

   علوم تربیتی
      صفحه شخصی
      h.ghodrati@hsu.ac.ir
      0000-0002-6758-0789
      H-index: 4

   دکتر شفیعه قدرتی

   علوم تربیتی
      صفحه شخصی
      s.ghodrati@hsu.ac.ir
      0000-0003-4772-8907
      H-index: 2

دکتر حسن استاجی

   مهندسی معماری
      صفحه شخصی
      estaji@hsu.ac.ir
      0000-0002-1135-9583
      H-index: 3

  دکتر محمد جواد صفایی

جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری و روستایی
   صفحه شخصی
   mj.safaei@hsu.ac.ir