هیات امنا

بر اساس ماده 3 اساسنامه مرکز که در تاریخ 17/8/82 به تایید شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، هیات امنای مرکز همان هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری می باشد.

هيات امنا