کارشناسان

  کارشناس مرکز پژوهشی و مطالعات اجتماعی: آقای سید حمید جوادیان

    h.javadian@hsu.ac.ir
    ۰۵۱-۴۴۰۱۳۸۴۲

   کارشناس نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک: خانم کبری یزدانی

    kobrayazdani10@gmail.com
    05144013847