تاریخچه‌

  تاریخچه‌ی ایجاد مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری  

 

     دانشگاه تربیت معلّم سبزوار در سال 1366 فعّالیت آموزشی خود را آغاز نمود.  با رشد حوزه‌ی علمی دانشگاه و شناخت هرچه بیشتر از توانمندی‌های منطقه، در سال 1375،دانشگاه، برای به تصویر کشیدن توانمندی‌های سبزوار،شهر دیرینه‌های پایدار، سرزمین اندیشه و ادب، دیار فلسفه و اسرار، خواستگاه مردمی عالم دوست و عالم پرور، سمیناری را با عنوان:«( سمینار سبزوار و توانمندی های توسعه)» برگزار نمود.

این سمینار، از استقبال با شکوهی برخوردار شد؛ که از آن جمله می‌توان به «پیام رییس محترم جمهور وقت » خطاب به سمینار و قرائت آن در مراسم افتتاحیه‌ی همایش توسط « شادروان دکتر حسن حبیبی معاون اول وقت ریاست جمهوری » اشاره کرد، که بر غنا و اعتبار سمینار بیش از پیش افزود.

 نتیجه این همایش، گذشته از گردهمایی های علمی و اجرایی، ارائه‌ی مقالات علمی و تدوین مجموعه‌ی مقالات سمینار، صدور قطعنامه‌ای در شش بند بود که تا به امروز اکثر موارد و خواسته‌ها، تحقق یافته و از آن جمله بند 2 از بخش الف قطعنامه بود که به شرح زیر عیناً تقدیم می شود:

( به منظور انجام مطالعات علمی و پشتیبانی مراکز صنعتی در امر توسعه، ایجاد مؤسسه‌ی توسعه را به صورت یک مؤسسه‌ی پژوهشی وابسته به دانشگاه تربیت معلّم سبزوار پیشنهاد می‌نماید.‌)

« بند الف – 2 از قطعنامه‌ی سمینار سبزوار و توانمندی های توسعه 21/6/1375 »

با پی‌گیری‌ها و انجام تشریفات اداری و وزارتی، در پاسخ به درخواست دانشگاه به شماره‌ی 481/3 به تاریخ 13/2/1376، در نهایت حسب نامه‌ی معاونت محترم آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ی 2150/22 به تاریخ 10/4/1376، مجوز مرکز با عنوان اوّلیه:

«( مرکز تحقیقات توسعه ی منطقه ی غرب خراسان، با دو گروه پژوهشی جغرافیا و علوم اجتماعی)»

 از سوی شورای محترم گسترش صادر و ابلاغ گردید.

متعاقباً، اساس‌نامه‌ی مرکز در تاریخ 18/7/1382 با 23 ماده و 9 تبصره به تصویب شورای محترم گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به پیوست نامه‌ی شماره‌ی 1093/22به تاریخ 15/2/1383 مصوب و توسط وزیر محترم وقت به دانشگاه، با عنوان جدید مرکز:

«( مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی )»

ابلاغ گردید.

تا به امروز نزدیک به پانزده سال است مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری، فعّالیّت خود را ‌با حمایت ارزشمند محقّقین، پژوهشگران، استادان، دانشجویان عزیز و مردم فرهیخته‌ی سبزوار و البته مسؤولین ارجمند وزارتی و دانشگاه محترم متبوع و خاصّه همکاران و اعضای محترم مرکز، در فضای دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک مرکز پژوهشی آغاز نموده و فعّالیت می نماید.

 

روسای مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه حکيم سبزواري از آغاز تاسيس تا کنون:

 
  1. دکتر محمد اجزا شکوهی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا (انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد).
  2. دکتر محمد علی زنگنه اسدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  3. دکتر علی اکبر عنابستانی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا (انتقالی به دانشگاه فردوسی مشهد).
  4. دکتر ابوالقاسم امیراحمدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  5. دکتر علیرضا انتظاری – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  6. دکتر محمد علی زنگنه اسدی – عضو هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی.
  7. دکتر جسین قدرتی، عضو هیات علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی.