فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

جهت ورود به سامانه نشریه بر روی اينجا کلیک نمائید.

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 

 

نوع نشريه: فصلنامه

شماره بين‌المللی (چاپی): 7167-2228

صاحب امتياز: مرکز پژوهشی علوم جغرافيايی و مطالعات اجتماعی ، دانشگاه حکيم سبزواری

مدير مسئول نشريه: دکتر سيد هادي حسيني

سر دبير نشريه: دکتر علي اکبر عنابستاني

مدير اجرايی: سيد حميد جواديان

مدير داخلي و مدير سامانه نشريه: دکتر مهدي زارعي

 

فصلنامه مطالعات جغرافيايی مناطق خشک اولين مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه حکيم سبزواری است که اولين شماره ی آن در پائيز 1390 چاپ و منتشر گرديد . اين نشريه طی ابلاغيه شماره 4064/11/3 مورخ 28/4/1389 در کميسيون بررسی نشريات علمی کشور از درجه علمی – پژوهشی برخوردار گرديده است.

 

اعضای هيأت تحريريه مجله

 

  دکتر ابوالقاسم اميراحمدی

  دانشگاه حکيم سبزواری

  دکتر نادر بيروديان

  دانشگاه گرگان

  دکتر احمد پوراحمد

  دانشگاه تهران

  دکتر جعفر جوان

  دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر محمدرضا حافظ‌نيا

  دانشگاه تربيت مدرس تهران

  دکتر محمدحسين رامشت

  دانشگاه اصفهان

  دکتر محمدحسين رضايی‌مقدّم

  دانشگاه تبريز

  دکتر محمدتقی رهنمايی

  دانشگاه تهران

  دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

  دانشگاه حکيم سبزواری

  دکتر کريم سليمانی

  دانشگاه مازندران

  دکتر سيدحميدرضا صادقی

  دانشگاه خوارزمی

  دکتر بهلول عليجانی

  دانشگاه خوارزمي 

  دکتر منوچهر فرج‌زاده اصل

  دانشگاه تربيت مدرس تهران

  دکتر سيدحسن مطيعی لنگرودی

  دانشگاه تهران

  دکتر جواد مکانيکی

  دانشگاه بيرجند

  دکتر حسين نگارش

  دانشگاه سيستان و بلوچستان

  دکتر سعداله ولايتی

  دانشگاه فردوسی مشهد 

لازم به ذکر است اين مجله برای اولين بار، بر اساس آخرين گزارش پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) .  ضریب تاثیر این مجله 0.107 اعلام شده است .