زیست قوم شناسی

اعضای هسته میان‌رشته‌ای زیست قوم شناسی به ترتیب حروف الفبا


دکتر اسکندر رستگار پویانی

       مرتبه علمی: استاد
   دکتری فیلوژنی مولکولی و تکامل از دانشگاه هایدلبرگ
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۵۸۱
      صفحه شخصی
       e.rastegar@hsu.ac.ir
      0000-0002-9639-2058
      H-index: 19
 

دکتر موسی‌الرضا غربی

       مرتبه علمی: استادیار
   دکتری مردم‌شناسی از دانشگاه تهران
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۶۵۵
      صفحه شخصی
       mr.gharbi@hsu.ac.ir
      0000-0002-6132-2746
      H-index: 1
 

دکتر عیسی کهن باغخیراتی

       مرتبه علمی: استادیار
   دکتری زیست‌شناسی گرایش فیزیولوژی مولکولی گیاهی از دانشگاه گلستان
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۵۸۲
      صفحه شخصی
       e.kohan@hsu.ac.ir
      0000-0003-1655-6436
      H-index: 6
 

دکتر حسن ملوندی

       مرتبه علمی: دانشیار
   دکتری مهندسی محیط‌‌زیست از دانشگاه تربیت مدرس
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۸۳۳
      صفحه شخصی
       hmalvandi@gmail.com
      0000-0003-1923-1442
      H-index: 8
 

دکتر محمدرضا واعظی کاخکی

       مرتبه علمی: استادیار
   دکتری زیست‌شناسی از دانشگاه نیوکاسل آپون تاین
      ۰۵۱-۴۴۰۱۳۵۸۰
      صفحه شخصی
       vaezi@hsu.ac.ir
      0000-0001-6378-8331
      H-index: 7