طرح های پژوهشی داخل دانشگاه

پیشنهاده طرح های داخلی
فرم‌ داوری پیشنهاده طرح تحقيقاتي‌

داوری پروپوزال

دانلود
قرارداد تحقيق با عضو هيات علمي

قرارداد

دانلود
راهنماي تدوين وتنظيم گزارش نهايي طرح های پژوهشی

فرمت گزارش پایانی

دانلود
فرم ارزشيابي داوری گزارش پایانی طرح پژوهشي

فرم ارزشیابی داوری

دانلود
فرم تاییدیه داوری گزارش پایانی طرح پژوهشي

تاییدیه داوری

دانلود
فرم گزارش خلاصه طرح هاي تحقيقاتي

فرم گزارش

دانلود
فرم تسویه حساب تجهیزات

فرم تسویه

دانلود
فلوچارت روند طرح های تحقیقاتی داخلی