معرفی مدیر گروه شیمی

دکتر اسماعیل رضایی سرشت

دکتری شیمی آلی

برای دریافت شرح حال کلیک کنید(شرح حال)