معرفی مدیر گروه شیمی

دکتر محمد چهکندی

دکتری شیمی معدنی

برای دریافت شرح حال کلیک کنید(شرح حال)