(( معرفی آزمایشگاه های مجموعه شیمی ))

الف) آزمایشگاه های عمومی:

آزمایشگاه شیمی عمومی: انجام آزمایشات برای آشنایی دانشجویان با اصول اولیه  شیمی مانند قانون بقای جرم، محلول سازی، تعیین غلظت محلول ها، تعیین اکی والان  فلز، اندازه گیری سرعت واکنش های شیمیایی، حلالیت و ………..

 آزمایشگاه شیمی تجزیه : آشنایی با اصول اندازه گیری مقدار و نوع عناصر و ترکیبات و همچنین محلول سازی و تعیین غلظت ها

آزمایشگاه شیمی معدنی: تهیه ی کامپوزیت های فلزی و غیر فلزی و همچنین تهیه یکمپلکس های   فلزهای واسطه

آزمایشگاه شیمی آلی: آشنایی با روش های تهیه ی ترکیبات آلی (مانند الکلها و  کربوکسیلیک اسیدها و … ) و شناسایی آنها، روش های تقطیر و …. آشنا میشوند .  

آزمایشگاه شیمی فیزیک: در این آزمایشگاه، دانشجویان ضمن آشنایی با  مفاهیم شیمی  فیزیک، قوانین ترمودینامیک و سینیتیک واکنش، کوانتوم شیمی را نیز فرا میگیرند.

ب) آزمایشگاه های پژوهشی:

آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی: تهیه انواع هتروسیکل ها و دندریمرهای جدید، تهیه وخالص سازی عصاره ی گیاهان دارویی و خوراکی

     

آزمایشگاه شیمی معدنی: تهیه ی ترکیبات پلی اکسومتال، نانو ساختارها و  MOFsو فیلم نازک نانو کاتالیزورهای جدید

آزمایشگاه شیمی تجزیه: تهیه سنسورهای زیستی و انجام روش های جداسازی پیشرفته

آزمایشگاه شیمی فیزیک: در این آزمایشگاه شبیه سازی و محاسبات نظری انواع  ساختارهای پیچیده و بزرگ به وسیله یارانه های بزرگ (کلاستر) انجام میشود.

ج) معرفی دستگاههای آزمایشگاههای شیمی  به همراه تصاویر ( کلیک کنید)

د)تصاویر مربوط به آزمایشگاه های مجموعه شیمی:

آزمایشگاه شیمی عمومی  و معدنی:

آزمایشگاه شیمی تجزیه تحقیقاتی:

آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی: