آقای دکتر سید محمدرضا عادل به موجب این حکم از تاریخ حکم قبلی به مدت یک سال دیگر با حفظ سمت ریاست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ابقاء می شود.