دانشگاه های مختلف کشور در نظر دارند در راستای جذب دانش‌آموختگان و دانشجویان ممتاز اقدام به جذب دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری و در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطابق با آیین نامه‌های پذیرش استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط جذب لطفا به سایت دانشگاه ها مراجعه نمایید.

دانشگاه هرمزگان https://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه خوارزمی  https://khu.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد https://www.um.ac.ir

دانشگاه نیشابور    https://neyshabur.ac.ir

دانشگاه بجنورد https://ub.ac.ir

دانشگاه شیراز https://shirazu.ac.ir

دانشگاه قم https://www.qom.ac.ir

دانشگاه صنعتی اراک   https://arakut.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند تبریز    https://sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود   https://shahroodut.ac.ir

دانشگاه الزهرا  https://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه سمنان  https://edu.semnan.ac.ir

دانشگاه كاشان https://kashanu.ac.ir

دانشگاه زنجان  https://www.znu.ac.ir

دانشگاه مازندران https://www.umz.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان https://gau.ac.ir

دانشگاه بیرجند  http://talent.birjand.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان https://www.aui.ac.ir

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  https://www.ausmt.ac.ir

دانشگاه گیلان https://guilan.ac.ir

دانشگاه رازی https://razi.ac.ir

دانشگاه ایلام https://www.ilam.ac.ir

دانشگاه کردستان https://uok.ac.ir

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان اصفهان https://www.daneshpajoohan.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی https://www.uma.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه تفرش  http://tafreshu.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس https://pgu.ac.ir/fa

دانشگاه سیستان و بلوچستان https://www.usb.ac.ir