خانم سارا محمدی دانشجوی دکترای رشته فیزیک گرایش فیزیک هسته ای ساعت 11:30  روز سه شنبه 2 اسفند ماه ۱۴۰۱ در اتاق جلسات دانشکده علوم پایه از پیشنهاده پایان نامه خود دفاع نمود.

عنوان پایان نامه : مطالعه سیستماتیک نقش اثرات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بر روی نیمه عمر واپاشی آلفا هسته های سنگین و فوق سنگین

 استاد راهنما اول: آقای دکتر رضا قرائی

استاد راهنما دوم : آقای دکتر علی اصغر علوی

استاد مشاور : آقای دکتر وحید زنگانه

استاد داور : آقای دکتر بهنام آزادگان

استاد داور : آقای دکتر حمیدرضا باغانی

نماینده تحصیلات تکمیلی : آقای دکترداوود مهدویان یکتا