خانم ها مژگان و مژده نخعی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 3 اسفند ماه ۱۴۰۱ از پایان نامه خود دفاع نموند.

خانم ها آرزو صالحی و زهرا جهانی و یگانه فراهی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک و آقایان امیرحسن روان به کارشنای ارشد رشته شیمی گرایش معدنی و اسماعیل ارغیانی کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه 7 اسفند ماه ۱۴۰۱ در دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود دفاع نموند.