آقای امانی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته فیزیک ساعت 11 صبح روز دوشنبه 15 اسفند ماه ۱۴۰۱ در اتاق جلسات دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود دفاع نمود.

همچنین خانم ریحانه رسام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش معدنی خانم فرشته منتظری و آقای احمدرضا بخشی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش آلی روز یکشنبه 14اسفند ماه ۱۴۰۱ از پایان نامه خود دفاع نموند.