فارغ التحصـیلان و افراد واجد شرایط در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در رشـته های (( آمـار، اقتصاد و مـدیریت،بازرگانی، امور مالی و مالیاتی، برنامه ریزی اجتماعی و تعاون، توسـعه روسـتایی، توسـعه روستایی گرایش مدیریت توسعه،جامعه شناسی گرایش تعاون،جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسـعه،حسابداری،حقوق، شـیمی ،صنایع،علوم اجتماعی،علوم اقتصادی،عمران، فناوری اطلاعات، مدیریت، مطالعـات اجتماعی، معماری، مهندسـی طراحی صـنعتی، مکانیک، الکترونیک، کارآفرینی، کامپیوتر،شـیلات)) می توانند طبق جدول ذیل، نسـبت به جذب نیروی امریه سـربازی اقـدام نماید.

وی در ادامه گفت:در راسـتای اهمیت عدالت، نظم، دقت و سـرعت در فرآیند، تمامی مراحل ثبت نام، ارزیابی، پیگیری و پایش از طریق سامـانه taavonyar.mcls.gov.ir صورت خواهـد پـذیرفت و واجـدین شـرایط برای تاریـخ اعزام 1402/04/01 از تـاریخ 1401/12/20 تا تاریخ 1402/02/05 و برای تاریخ اعزام 1402/05/01 از تاریخ 1402/02/23 تا تاریخ 1402/03/15 می بایست اقدام نمایند.شایان ذکر است متقاضیان در صورت هرگونه سوال و ابهـام با شـماره تلفن های 6-37260985 داخلی 216 سـرکار خانم باقرنیا تماس حاصل فرمایید