خانم محبوبه جراحی دانشجوی دکتری رشته شیمی گرایش معدنی ساعت 11:30 روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه ۱۴۰2 در اتاق جلسات دانشکده علوم پایه از پایان نامه خود دفاع نمود.

عنوان پایان نامه : بررسی کاربردهای عمومی نمکها و کمپلکسهای فلزی ساده یا پلیمری و حساس کننده های نوری آلی به عنوان کاتالیزور و یا کاتالیزور نوری در واکنش های سنتز ترکیبهای آلی

استاد راهنمای اول : آقای دکتر رضا طیبی

استاد راهنمای دوم : آقای دکتر بهروز ملکی

استاد مشاور : دکتر سلیمی

استادان داور : آقای دکتر محمد چهکندی ،  دکتر علی نژاد، آقای دکتر فرخزاد محمدی زنوز

نماینده تحصیلات تکمیلی : آقای دکتر مهدی بقایری