دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد از بين دانشجويانی(که تا1401/06/31دانش آموخته مي شوند) و دانش آموختگان مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و در راستاي اجراي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دکتري مصوب جلسه مورخ 1393/03/27شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آيين نامه شماره 67272/21 مورخ 18/04/93 و اصلاحيه آن به شماره 237200/21 مورخ 1393/12/16 نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط به شرح زير اقدام مي کند.