با حکم رئیس دانشگاه، آقای دکتر اسماعیل رضایی سرشت عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی شیمی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی شیمی” منصوب شد. به پیوست این حکم رئیس محترم دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به آقاي دکتر رضايي سرشت، آزروي سلامتي براي آقای دکتر چهکندي در طي دوران مسئوليت به عنوان مدير گروه شيمي را داشتند.