دانشگاه مازندران در نظر دارد در راستاي سیاست هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و به منظور دستیابی به اهـداف و ماموریت هاي خود از میان دانش آموختگان مقطع دکتري علاقمنـد به گذرانـدن دوره پسادکتري در زمینه هـاي منـدرج در فایـل پیوست براي نیمه اول سال 1402 ،پژوهشگر پسادکتري پذیرش نماید. علاقمندان می توانند پس از مکاتبه با استاد میزبان(مطابق فایلهاي پیوست) و اخذ موافقت اولیه، نسبت به ارسال مدارك مورد نیاز به استاد پذیرنده حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402 اقدام نمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارك متقاضیان، اقدام مقتضی جهت انعقاد قرارداد توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران انجام می پذیرد.

ECE1042976

ECE1042976 (1)

1ECE1042976 (2)

ECE1042976 (3)

ECE1042976.doc (1)