با توجه به مقارن شدن تعطیلی عید سعید قربان در روز پنج شنبه مورخ 1402/4/8 با روز دوازدهم امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1402-1401، مقرر شد امتحانات روز دوازدهم به روز شنبه مورخ 1402/4/10 موکول شود.