پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در نظر دارد، سخنرانی علمی با موضوع “آیا زبان نگارش در تاثیرکذاری یافته های علمی نقش دارد؟” مورخ دوشنبه 1402/03/07 از ساعت 11 تا 12 با سخنرانی جناب آقایان دکتر مهدی سمائی و دکتر بهروز رسولی برگزار نماید.