” دانشجویان گرامی:
فرم ارزشیابی اساتید برای نیمسال جاری از روز شنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ الی روز جمعه ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ فعال گردیده است. خواهشمند است ضمن پاسخگویی به سوالات، این حوزه را در ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید. شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزشیابی و محرمانه بودن آن، تنها نتایج نظرات به صورت معدل کل به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رؤیت نظر دانشجویی خاص نیست. 

در صورت عدم تکمیل در مهلت مقرر مجاز به مشاهده نمرات امتحانی نیمسال جاری و در نتیجه اعتراض به نمرات نمی باشید. “