خانم غزاله نکویی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی ساعت 11  روز چهارشنبه 17 خرداد ماه ۱۴۰2 در سالن جلسات دانشکده علوم پایه از  پایان نامه خود دفاع نمود.

عنوان پایان نامه : مطالعه تاثیرعصاره ی گیاه خوشاریزه(اکینوفورا پلتیلوبا) بر روی سوختگی و بیان فاکتورهای ژنتیکی موش های آزمایشگاهی

استاد راهنما اول: خانم دکتر سکینه کاظمی

استاد راهنما دوم : آقای دکتر عباس دوستی

استاد داور : آقای دکتر مجید مومنی مقدم

نماینده تحصیلات تکمیلی : خانم دکتر فاطمه صادقی فر