وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی همزمـان بـا برگزاري سـی وچهـارمین نمایشگاه بین المللی تهران، بالغ بر 1650 عنوان کتاب خارجی مورد نیازجامعه دانشگاهی را ازشبه قاره هنـد وارد کشور نموده است. تاریخ انتشار کتاب هاي مذکور از سال 2020 به بعد بوده و مورد تایید کارگروه نظارت محتوایی کتب خارجی نمایشگاه تهران قرار گرفته است.
با توجه به قیمت مناسب کتابها پیشـنهاد میشود درصورت نیاز نسـبت به خریـد و بهره برداري اقدام نمایید. درضـمن، فهرست کتاب ها و اطلاعات تماس نماینده آن وزارتخانه به پیوست تقدیم می شود.

کتب خارجي دانشگاهي