به اسـتحضار می رسانـد، دانشـگاه گیلان درنظرداردبراي سال تحصـیلی 1402-1403 در مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتري بر اسـاس آیین نـامه ابلاـغی وزارت عتف به شـماره 2/379602مورخ 1401/12/18 با عنوان جذب دانشـجوي کارشناسی ارشد و دکتري استعداد درخشان به شیوه استاد محور مبتنی برنظام ایده هاونیازها (نان)، نسـبت به پذیرش دانشـجویان و دانش آموختگان واجدشرایط استعداد درخشان دانشگاه هاو مؤسسات آمـــــوزش عـــــالی سراســـــرکشــــور اقـــــدام نمایـــــد. داوطلبـــــان بـــــا مراجعــــه بــــه آدرس /https://education.guilan.ac.ir  نسبت به کسب اطلاع و ارسال مدارك اقدام نمایند.