دانشـگاه صـنعتی سـهند براي سال تحصـیلی 1403-1404 بر اسـاس آیین نامه هاي پـذیرش بدون آزمون اسـتعدادهاي درخشان در تمامی رشـته/گرایش هاي دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند که در سال تحصیلی 1403-1404 داراي ظرفیت پذیرش روزانه و غیر روزانه ازطریق کنکور کارشناسـی ارشد هسـتند، دانشـجو می پذیرد. مقتضـی است متقاضـیان بعد از تکمیل فرم هـاي مربوط، مـدارك خود را بصورت پستی حـداکثر تا تاریـخ 1402/10/08 به دانشـگاه صنعتی سهند ارسال نماینـد. فراخوان،شـیوه نامه پذیرش، فرم هاي ثبت نام و اطلاعات بیشتر ازصفحه دفتر استعدادهاي درخشان سایت دانشگاه به نشانی ir.ac.sut.www نیز قابل دریافت است.