با حکم رئیس دانشگاه، سرکار خانم دکتر نسرین ملانیا عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی زیست شناسی به مدت یک سال به سمت “مدیر گروه آموزشی زیست شناسی”  منصوب شد. به پیوست این حکم رئیس محترم دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به خانم دکتر ملانیا آزروي سلامتي براي سرکار خانم دکتر حجار در طي دوران مسئوليت به عنوان مدير گروه زیست شناسی را داشتند.