طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر احسان کوشکی به عنوان “سرپرست گروه آموزشی فیزیک” منصوب شد. به پیوست این حکم رئیس محترم دانشکده علوم پایه ضمن تبریک به آقای دکتر کوشکی آزروي سلامتي براي آقای دکتر حمیدرضا باغانی در طي دوران مسئوليت به عنوان مدير گروه فیزیک را داشتند.