با توجه به آغاز فرایند ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد از تاریخ 1402/09/28 لغایت 1402/10/20 ضمن بررسی لیست رشته گرایش های اعلام شده که به شرح زیر است. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر متقاضیان محترم دانشکده می توانند به سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه حکیم سبزواری به آدرسwww.hsu.ac.ir/talent مراجعه نمایند.

رشته هاي کارشناسي ارشد – استعداد درخشان