✳️شماره تماس ریاست، کارکنان و مدیر گروه های دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری👇
✅اگر از استانی غیر از خراسان رضوی یا با تلفن همراه تماس می گیرید 051 را به آغاز شماره تلفن اضافه کنید.
خانم بهزاد ۴۴۰۱۲۴۲۲
دکتر علوی ۴۴۰۱۲۴۲۳
دکتر ایزدی ۴۴.۱۲۴۲۴
دکتر یحیایی۴۴۰۱۲۴۲۵
دکتر حکم آبادی ۴۴.۱۲۴۲۶
دکتر مجیدی ۴۴۰۱۲۴۲۷
دکتر باقری ۴۴۰۱۲۴۲۸
دکتررزم خواه ۴۴۰۱۲۴۲۹
دکتر موسوی۴۴۰۱۲۴۳۰