انجمن علمی علوم قرآن و حدیث/تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

💠 شب های معرفت؛
سلسه جلسات تفسیر قرآن و سخنرانی دینی استادان دانشگاه حکیم سبزواری

🔹 شروع جلسات: شنبه ۲۸ فروردین
🔹 ساعت برگزاری: ۲۱ الی ۲۲ هر شب

🔸 شرکت در جلسات برای #عموم آزاد است.

⭕️ لینک حضور در جلسات: اینجا