گروه ادبیات عرب

جلسه آغاز سال تحصیلی 1400 و معارفه استادان و دانشجویان نو ورود کارشناسی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری
شنبه 17 شهریور ساعت 12
لینک شرکت در جلسه
حضور سروران مزید امتنان است

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/yjp-94g-ag4

گروه حقوق

جلسه آغاز سال تحصیلی 1400 و معارفه استادان و دانشجویان نو ورود کارشناسی گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری
یکشنبه18 شهریور ساعت 13
لینک شرکت در جلسه
حضور سروران مزید امتنان است
https://engage.shatel.com/b/ami-dng-z3q-kdk

قابل توجه دانشجویان جدیدگروه علوم قرآن حدیث و تاریخ تمدن
جلسه آشنایی استادان محترم و دانشجویان عزیز گروه علوم قرآن حدیث و تاریخ تمدن ساعت دوازده تا دو روز دوشنبه همین هفته در نشانی مجازی برگزار خواهد گردید.
http://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-grr-m2f