روز معلم و بزرگداشت استاد شهید مطهری به تمامی سنگر بانان تعلیم و تربیت به ویژه اساتید گرانقدر دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری گرامی باد.