آیین تقدیر از پیشکسوتان  دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری، جناب آقای دکتر احمد فغانی (استادیار گروه علوم قرآن و حدیث/ تاریخ تشیع)، جناب آقای دکتر ناصر سلمانی ایزدی (استادیار گروه فقه و مبانی اسلامی) و جناب آقای وحید رضا خلقی( رییس اداره آموزش دانشکده الهیات) که اخیرا به افتخار بازنشستگی نایل شده اند در تاریخ 25 اردیبهشت 1401 ساعت 13 در تالار اسرار دانشکده الهیات با حضور ریاست محترم دانشگاه، مسئول محترم دفتر نهاد رهبری، اعضای محترم هیئت علمی، کارکنان گرامی و دوستداران برگزار شد.